Vedtægter

Dansk Husflid Holstebro

Vedtægter 2015

 

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Husflid Holstebro med hjemsted i Holstebro kommune.

 

§ 2. Landsorganisation.

Foreningen er medlem af FORA.

 

§  3. Formål.

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

 

§4. Virksomhed.

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed samt gennem tilbud om medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i forskellige husflidsfag.

 

§ 5. Medlemmer.

Enhver, som kan tilslutte sig Dansk Husflid Holstebro`s formål og som har betalt kontingent til foreningen, er medlem af foreningen.

 

§ 6. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden eller et bestyrelsesmedlem kan kræve afholdt bestyrelsesmøde. Der skrives referat af møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Såfremt det ønskes, skal afstemninger foretages skriftlig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det er bestyrelsens opgave at:

1.    Udarbejde program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed.

2.    Udarbejde regnskab.

3.    Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikrede med tyveri og brand.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før.

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1.    Valg af dirigent og referent.

2.    Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formanden.

3.    Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4.    Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7.    Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

8.    Fastsættelse af kontingent for næste år.

9.    Evt.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollant er 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling. Valgperioden for suppleanterne er 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, såfremt kontingent er betalt inden dennes afholdelse. Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflertal er gældende ved alle afstemninger.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsordenen. Reglerne for ordinær generalforsamling gælder også her.

 

§ 9. Regnskab.

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabet revideres af foreningens bilagskontrollant og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren.

 

 

 

 

§ 10. Vedtægtsændring.

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, af de fremmødte.  Lovene skal være i overensstemmelse med FORAs vedtægter.

 

 

 

§ 11. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v. skal FORA orienteres senest i forbindelse med indkaldelse til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

 

§ 12. Anvendelse af foreningens ejendom.

Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse af eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen. Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, fordeles foreningens midler mellem områdets lokalforeninger.

 Dansk Husflid Holstebro
Sigvej 3
7550 Sørvad

Telefon: 2942 1551

Mail: sigvej47@gmail.comMedlem af Fora